(022) 886-593 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • bg

U slučaju državnog praznika raspored odvoza komunalnog otpada pomiče se na sljedeći radni dan.

Sve usluge Gradske čistoće Drniš d.o.o. možete plaćati i na Autobusnom kolodvoru Drniš u Prometnom uredu (blagajni).

Pojmovnik

Agencija za zaštitu okoliša je javna ustanova osnovana za prikupljanje, objedinjavanje i obradu podataka o okolišu.

EE otpad iz kućanstva je otpadna električna i elektronička oprema nastala u kućanstvima ili u proizvodnim i/ili uslužnim djelatnostima kad je po vrsti i količini slična EE otpadu iz kućanstva.

EEA - European Environment Agency (http://www.eea.europa.eu/)

Električna i elektronička oprema i uređaji predstavlja sve proizvode koji su za svoje pravilno djelovanje ovisni o električnoj energiji ili elektromagnetskim poljima.

Električni i elektronički otpad je otpadna električna i elektronička oprema uključujući sklopove i sastavne dijelove, koji nastaju u gospodarstvu (industriji, obrtu i slično).

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je pravna osoba s javnim ovlastima koja provodi aktivnosti na organiziranju gospodarenja EE otpadom sukladno odredbama Pravilnika.

Opasna tvar je tvar koja je posebnim zakonom, posebnim propisima i međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku određena kao opasna tvar.

Ovlaštena osoba za skupljanje EE otpada je pravna ili fizička osoba koja sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom ima dozvolu za obavljanje djelatnosti skupljanja EE otpada i ovlaštenik je koncesije za skupljanje EE otpada.

Ponovna uporaba EE otpada je svaki postupak pri kojem se EE otpad ili njegovi sastavni dijelovi koriste za prvotnu namjenu za koju su bili namijenjeni.

Posjednik EE otpada je pravna ili fizička osoba koja posjeduje EE otpad ili čijom registriranom djelatnošću stalno ili povremeno nastaje EE otpad.

Postupci gospodarenja otpadom su: sakupljanje otpada, interventno sakupljanje otpada, priprema za ponovnu uporabu, priprema prije oporabe i zbrinjavanja, postupci oporabe i zbrinjavanja, trgovanje otpadom, posredovanje u gospodarenju otpadom, prijevoz otpada, energetska oporaba određenog otpada, sakupljanje otpada u reciklažno dvorište i privremeno skladištenje vlastitog proizvodnog otpada.

Prevencija predstavlja mjere u cilju smanjenja količine i štetnosti za okoliš EE otpada uključujući i materijale i tvari sadržane u EE otpadu.

Proizvodni otpad je otpad koji nastaje u proizvodnom procesu u industriji, obrtu i drugim procesima, osim ostataka iz proizvodnog procesa koji se koriste u proizvodnom procesu istog proizvođača.

Proizvođač otpada je svaka osoba čijom aktivnošću nastaje otpad i/ili koja prethodnom obradom, miješanjem ili drugim postupkom mijenja sastav ili svojstva otpada.

Skupljanje EE otpada je skupljanje, skladištenje, razvrstavanje i prijevoz do mjesta obrade i oporabe.

Tehnološki procesi gospodarenja otpadom su određene funkcionalno-tehnološke cjeline gospodarenja otpadom kojima se opisuje materijalni tok otpada, a uključuje prikupljanje, prihvat, skladištenje, prethodno razvrstavanje i razvrstavanje, miješanje otpada, pakiranje, popravak, čišćenje, provjera budućeg proizvoda i u slučaju oporabe ili zbrinjavanja otpada tehnološke procese koje je odredio podnositelj zahtjeva za dozvolu za gospodarenje otpadom sukladno smjernicama.

WEEE – Waste Electrical and Electronic Equipment